รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร
 
ชมรม เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2537 โดยการรวมตัวของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มาช่วยกันร่างข้อบังคับของชมรมฯเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามระเบียบของการจัดตั้ง ชมรมวิชาชีพ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของชมรมดังนี้คือ
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์แก่สมาชิก ทันตแพทย์ทั่วไป และประชาชน
 • เพื่อจัดอบรมวิชาการและเทคโนโลยีทางเอ็นโดดอนติกส์แก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกชมรมฯ หรือสมาคมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และวิทยฐานะของสมาชิก
 • กิจกรรมของชมรมฯ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมฯมีวาระในการบริหารชุดละ 2 ปี มีคณะกรรมการก่อตั้งชุดแรกทั้งหมด 12 ท่าน โดยได้เรียนเชิญ รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร เป็นประธานชมรมผู้ก่อตั้งและมีคณะกรรมการอีก 11 ท่านในขณะนั้น ดังต่อไปนี้

 • ประธาน รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร
 • กรรมการ ผศ.ทพญ.นารี ตุลานันท์
 • รศ.ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข
 • ผศ.ทพ.สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร
 • รศ.ทพญ.ศิริพร ทิมปาวัฒน์
 • ผศ.ทพญ.เมตตจิตต์ นวจินดา
 • ผศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 • ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
 • ผศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
 • ทพญ.อัญชนา พานิชอัตรา
 • ทพญ.ปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร
 • ทพญ.พัชรินทร์ ปอแก้ว

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน ชมรมฯได้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สลับสับเปลี่ยนกับกรรมการชุดเก่า หมุนเวียนกันไป ภายใต้การนำของประธานชมรม จนถึงปัจจุบันนี้ ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย มีประธานชมรมฯมาแล้วทั้งสิ้น 11 คน เรียงตามลำดับดังนี้

2537-2540 รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร
2541-2542 ศ.คลินิก ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข
2543-2544 รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา
2545-2546 ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์
2547-2548 รศ.ทพญ.ชุติมา มังกรกาญจน์
2549-2550 รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
2551-2552 ผศ.ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
2553-2554 ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ
2555-2556 รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ
2557-2558 ผศ.ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ
2559-2560 รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
2561-ปัจจุบัน ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์

 

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์

นายกสมาคม

 

ผศ.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์
นายกสำรอง

ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
อุปนายก

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์
เลขาธิการ

รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
สารณียากร

ทพญ.ปิยะนุช ชนะจรัญวิทย์
เหรัญญิก

อ.ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต
วิชาการ

อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ
วิชาการ

ทพญ.ประภัสสร พลอยแสงงาม
นายทะเบียน

ทพญ.ชญานี ชัชวานิชกุล
นายทะเบียน

ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม
ปฏิคม

ทพ.ชุณห์ทวี โสภณสกุลแก้ว
ประชาสัมพันธ์

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา
ประชาสัมพันธ์

ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
วิชาการสารสนเทศ

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี
วิเทศน์สัมพันธ์

ทพญ.ปราณี หงสกุล
กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
กรรมการกลาง

ทพ.อารยะ ภูลพศรี
กรรมการกลาง

 


Member Login

certificate banner

Back to Top