โครงการ Endo Star: Endodontic Case Contest ครั้งที่ 6 (ปี 2561)

Tuesday, 23 January 2018

 

w2234

ด้วยทางสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย จะจัดให้มีการประกวดรายงานผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมทันตแพทย์ที่มีความสนใจในงานสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และเป็นสมาชิกของสมาคมฯได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิทยากรใหม่เกิดขึ้นในวงการเอ็นโดดอนติกส์

ขั้นตอนที่ 1. ผู้สมัครส่งรายงานผู้ป่วย กรรมการทำการตรวจคัดเลือกกรณีผู้ป่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก 

ขั้นตอนที่ 2. ผู้สมัครที่ได้รับเลือกเข้ารอบ เข้าประกวดต่อโดยการนำเสนอด้วย Power point/Keynote presentation ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 เป็นเวลา 20 นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้ฟัง 10 นาที โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในงานสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

2. ผู้สมัคร 1 คนส่งได้เพียง 1 รายงานเท่านั้น 

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นกรรมการของสมาคมฯ 

เกณฑ์ของกรณีผู้ป่วย

1. เป็นกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ มีความยากและได้แสดงความรู้ ความสามารถในการรักษา 

2. การรักษาต้องเสร็จสมบูรณ์ และมีการติดตามผลการรักษา อย่างน้อย 6 เดือน และแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการหาย (Sign of healing) 

3. ให้ส่งเป็นการเขียนรายงานผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ (วิธีการเขียนให้ยึดตามระเบียบการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย) 

4. รายงานผู้ป่วยจะต้องไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ 

5. รายงานผู้ป่วยที่ส่งเข้าประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดสามารถนาไปใช้เพื่อการสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ต่อไปได้ 

6. สำหรับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเขียน รายงานผู้ป่วยในเคสดังกล่าวอีกครั้ง (วิธีการเขียนให้ยึดตามรูปแบบการเขียนบทความลงเอ็นโดสาร) เพื่อเผยแพร่ในเอ็นโดสารต่อไป 

กำหนดการส่ง: ภายใน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โดยกำหนดให้ส่งเป็น Electronic file (PDF format) ที่มีภาพถ่ายรังสีและภาพในช่องปากที่จำเป็นครบถ้วนตามระเบียบการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยใช้ชื่ออีเมลล์ว่า Endo Star 6 และรอรับอีเมลล์ตอบรับจากคณะกรรมการว่าได้รับรายงานผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนการประเมิน

1. กรรมการตรวจรับรายงานผู้ป่วยจากผู้สมัคร 

2. กรรมการตรวจรับ ตรวจดูคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วติดหมายเลขโดยไม่ให้กรรมการตรวจทราบว่าเป็นของผู้ใด 

3. กรรมการตรวจทำการคัดเลือก 4 ลำดับที่มีคะแนนสูงที่สุด 

4. แจ้งกลับไปยังผู้สมัครทางอีเมลล์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อให้เตรียมตัวนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 

5. ผู้สมัครที่เข้ารอบนำเสนอรายงานผู้ป่วยในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 20 นาทีและตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสินและผู้ฟัง 10 นาที 

รายงานผู้ป่วยเพื่อตีพิมพ์ในเอ็นโดสาร

1. ผู้นำเสนอรายงานจะต้องมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์คนใดคนหนึ่ง 

2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 

3. ต้องระบุรายชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนตามความเป็นจริง โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่นิพนธ์ร่วมทุกคนแล้ว 

4. การเตรียมต้นฉบับ ให้ศึกษารายละเอียด ตามคำแนะนำผู้เขียนบทความลงเอ็นโดสาร ได้ที่ http://www.thaiendodontics.com/download/คาแนะนำสาหรับผู้เขียนบทความลงเอ็นโดสาร 

xcd42222

sd22asas  app231

 

 


Member Login

certificate banner

Back to Top