ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561สมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทย

Wednesday, 04 July 2018

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วยสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และต้องการสนับสนุนให้ทันตแพทย์ทำงานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น คณะกรรมการสมาคมฯจึงมีมติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท

เกณฑ์การให้ทุน :

1. “ทุนหลัก” โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2 ปี จำกัดปีละ 1 ทุน

2. “ทุนร่วม” โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2 ปี จำกัดปีละ 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย :

หัวหน้าโครงการและหรือผู้วิจัยที่ขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและเป็นสมาชิกของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

ผู้ขอรับทุนไม่มีสิทธิขอทุนซ้ำจากสมาคมฯจนกว่างานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางสมาคมฯจะเสร็จสมบูรณ์

วิธีการสมัครรับทุน

ขอเอกสารการขอรับทุนจากสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทย หรือดาวน์โหลดจาก www.thaiendodontics.com และยื่นแบบเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยตามที่สมาคมฯกำหนด แล้วส่งไปยังสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ ไทย

รายละเอียดของโครงการวิจัย (ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด และส่งแนบมาพร้อมใบสมัคร)

1. ชื่อโครงการวิจัย ( ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ )

2. หัวหน้าโครงการ และคณะผู้ร่วมวิจัย

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ระเบียบวิธีวิจัย ( มีรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล )

5. สถานที่ที่จะทำการวิจัย และ/หรือเก็บข้อมูล

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7. ระยะเวลาทำการวิจัย ( ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ )

8. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

9. งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างตรงลิงค์ Download attachments

 


Member Login

certificate banner

Back to Top