การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี2562 สมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทย

Tuesday, 29 January 2019

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วยสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และต้องการ สนับสนุนให้ทันตแพทย์ทํางานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น คณะกรรมการสมาคมฯจึงมีมติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี 2562 จํานวนไม่เกิน 150,000 บาท

เกณฑ์การให้ทุน :

1. “ทุนหลัก”โครงการละไม่เกิน 100,000บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2ปีจํากัดปีละ 1 ทุน

2. “ทุนร่วม” โครงการละไม่เกิน 50,000บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2ปีจํากัดปีละ 1 ทุน

ดาวโหลด รายละเอียดเพิ่มเติมที Download attachments

 

 

 


Member Login

certificate banner

Back to Top