ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โทรศัพท์ 0-2218-8795 โทรสาร 0-2218-8795

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

Back to Top