เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางแล้วว่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค pulp และ periapical tissue มีความหลากหลายมากตั้งแต่แบคทีเรียซึ่งก็มีหลาย species หรือเชื้อรา เช่น Candida albicans หรือเชื้อไวรัส เช่น herpes หรือ Epstein-Barr virus

หลักการรักษารากฟันทะลุคือ การป้องกันหรือกำจัดการติดเชื้อบริเวณรอยทะลุ ร่วมกับการซ่อมด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและให้ความแนบสนิทที่ดีโดยปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการรักษาได้แก่ ระยะเวลาที่ได้รับการรักษา ขนาด และตำแหน่งของรอยทะลุ พยากรณ์โรคจะดีหากได้รับการซ่อมรอยทะลุอย่างรวดเร็ว รอยทะลุ มีขนาดเล็กและมีตำา แหน่งสูงกว่าหรือต่ำา กว่าระดับสันกระดูกเบ้าฟัน (crestal  bone) และ epithelial attachment

Page 2 of 2


Member Login

certificate banner

Back to Top