เอ็นโดสาร เป็นวารสารทางวิชาการของชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของเอ็นโดสาร โดยส่งบทความลงตีพิมพ์ที่  :

รศ.ทพญ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ได้แก่  รายงานผลการวิจัยใหม่  รายงานผู้ป่วยหรือรายงานทางวิชาการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่น บทความที่รวบรวมความรู้จากหนังสือและวารสาร หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้เขียน บทความทางวิชาการในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  เรื่องแปล หรือย่อความจากวารสารต่างประเทศ การแนะนำตำรา หรือเครื่องมือใหม่ที่น่าสนใจ การตอบปัญหาทางวิชาการหรืองานทางคลินิก และข่าวสารการประชุมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

การเตรียมต้นฉบับ

ทุกบทความให้ส่งต้นฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด และส่งต้นฉบับในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) มาด้วย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ระยะห่างระหว่างบรรทัดสองช่อง (double spacing) พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์ขนาด A4  ห่างจากขอบกระดาษ  2.5  เซ็นติเมตร ทุกด้าน และใส่หมายเลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน

การใช้ภาษา

 

ใช้ภาษาไทยตามศัพท์บัญญัติทางทันตแพทยศาสตร์ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยวงเล็บคำภาษาอังกฤษในครั้งแรกที่กล่าวถึง การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้ในกรณีที่หาคำแปลไม่ได้หรือเห็นว่าสื่อความหมายได้ดีกว่า  ศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่  การเรียกชื่อฟันให้ใช้ระบบ  FDI  แบบ two digit system เช่น 13  (ฟันเขี้ยวบนขวาคำย่อและสัญลักษณ์ให้ใช้เฉพาะคำย่อมาตรฐาน  และคำเต็มควรอ้างไว้ต่อท้ายคำย่อครั้งแรกในเนื้อเรื่อง

การเตรียมบทความต้นฉบับ

1.        หน้าชื่อเรื่อง (Title page) เป็นแผ่นที่ “1” ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ ผู้รับผิดชอบบทความ โทรศัพท์ อีเมล และสถานที่ทำงานของผู้รับผิดชอบบทความ

2.        บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาอังกฤษ เป็นแผ่นที่ “2” ซึ่งสรุปสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล สรุปผล ไม่ควรเกิน 300 คำ

3.        เนื้อเรื่อง (Text)

  • รายงานผลงานวิจัย ประกอบด้วย  บทนำ  วัสดุและวิธีการ  ผลการศึกษา  บทวิจารณ์  สรุปผล    และเอกสารอ้างอิง
  • รายงานผู้ป่วย  ประกอบด้วย  บทนำ  รายงานการรักษา  บทวิจารณ์  และเอกสารอ้างอิง
  • บทความปริทัศน์และบทความประเภทอื่น ๆ  การเรียงหัวข้อเรื่องให้พิจารณาตามความเหมาะสม

4.        ตาราง  (Table)

พิมพ์หัวเรื่อง (Title)  และเชิงอรรถ (Footnote)  คำอธิบายเพิ่มเติมใส่ข้างใต้ตารางโดยใช้เครื่องหมาย แล้วอธิบายเครื่องหมายตามที่ปรากฏในตาราง  ตลอดจนค่าทดสอบทางสถิติ

5.        ภาพประกอบ  (Illustration)

ต้องมีเครื่องหมายกำกับพร้อมทั้งลูกศรแสดงด้านบนของภาพ   เขียนหมายเลขลำดับภาพพร้อมชื่อผู้เขียนไว้หลังภาพ  คำบรรยายภาพให้แยกพิมพ์ต่างหาก

  • ภาพถ่าย และ ภาพรังสี  ควรชัดเจน  อัดลงบนกระดาษมันขนาด  8.9 x 14  เซ็นติเมตร หรือบันทึกภาพลงในแผ่นบันทึกข้อมูลด้วย JPG-file ความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 dpi
  • ภาพลายเส้น  แผนภูมิและกราฟ  ควรมีคำบรรยายแนวแกนต่าง ๆ

 

6.        เอกสารอ้างอิง (References)  ให้ใช้เป็นตัวเลขยก (superscript) ภายในวงเล็บ โดยเรียงหมายเลข (1) (2) (3)  ตามลำดับ ตามวิธีการเขียนระบบ  Vancouver 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงจากวารสาร

  • กรณีมีผู้เขียนไม่เกิน  คน  ให้ใส่ชื่อทุกคน  หากผู้เขียนมากกว่า 6 คน  ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ตามด้วย “et al.” ถ้าเป็นภาษาไทยใช้  และคณะ ตัวอย่าง เช่น

Panitvisai P, Parunnit P, Sathorn C, Messer HH. Impact of a retained instrument on treatment outcome: a systematic review and meta-analysis.  J Endod 2010; 36(5): 775-80.

  • ผู้เขียนที่เป็นองค์กร

International Standard  ISO  6876  for  dental root  canal sealing materials.  Reference NO.ISO 6876-1986(E), International Organization for standardization, 1986.

การอ้างอิงจากหนังสือ

  • ผู้เขียนคนเดียว

Grossman LI. Root canal therapy.  Philadelphia, Lea & Febiger; 1940. p.189.

  • หนังสือที่แยกผู้เขียนเฉพาะบทและมีบรรรณาธิการของหนังสือ 

Dorn SO, Gartner AH.  Case selection and treatment  planning. In: Cohen S, Burns RC, editors. Pathway of the pulp.  7 th edn., St Louis: Mosby Inc; 1998. p. 60-79.

การอ้างอิงจากบทคัดย่อของเรื่อง

Varella CH, Nosrat CA, Holland GR.  Pain from pulpitis correlated with pulpal neuropeptides and inflammatory mediators.  Abst. In J Endod 2002; 28:236.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ผู้แต่ง.ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร[ชนิดของรายการทรัพยากร] เดือนปีที่ฐานข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุด [วันเดือนปีที่อ้างอิง] :เลขหน้าของบทความ. Available from :URL: ตัวอย่าง

 (8) Brun M, Reynouarda JM, Jezequel L. A simple shear wall model taking into account stiffness degradation. Engineering Structures [serial online] 2003 Jan [cited 2003 Jul 30];25(1):1-9. Available from: URL:http://buddy.lib.unimelb.edu.au 


Member Login

certificate banner

Back to Top