เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2557

■ การทำางานรักษารากฟันโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

■ รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนแฝดที่มี

ความซับซ้อนทางกายวิภาค

■ รายงานผู้ป่วย : การผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับการอุดปลายราก

ด้วยคอมโพสิตเรซินชนิดไหลแผ่ในฟันตัดบนซี่ที่หนึ่ง

Back to Top