เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2/2557

-Successful Endodontic Treatment : From Theory to Practice

-รายงานผู้ป่วย : การทำ Decoronation สำหรับการรักษาภาวะฟันแท้ที่ยึดแข็ง

ในผู้ป่วยอายุน้อย (Decoronation for the management of an ankylosed

young permanent tooth)

-Biofilm กับการรักษาคลองรากฟัน

-20th Anniversary ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

Back to Top